Logo

Wniosek o patronat honorowy lub udział Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym

I. Informacje ogólne

Czego dotyczy wniosek?*

Nazwa przedsięwzięcia*

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia*

Data zakończenia przedsięwzięcia*

Miejsce realizacji przedsięwzięcia*

II. Informacje o organizatorze

Informacja o organizatorze*

Pełna nazwa organizatora*

Dane osoby do kontaktu*

Lista partnerów/ współorganizatorów przedsięwzięcia

Lista sponsorów przedsięwzięcia

III. Informacje o przedsięwzięciu

Zasięg przedsięwzięcia*

Adresaci przedsięwzięcia*

Przewidywana liczba uczestników*

Czy przedsięwzięcie odbywa się cyklicznie?*

Która edycja?*

Czy poprzednie edycje były objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Czy występowano w ogóle o patronat Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad przedsięwzięciem w poprzednich latach?*

Źródła finansowania*

Wymień inne źródła finansowania*

Czy uczestnictwo w wydarzeniu jest odpłatne?*

Ile wynosi opłata za uczestnictwo?*

Co obejmuje opłata za uczestnictwo?*

Czy wystąpiono z wnioskiem o patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Pierwszej Damy?*

Uwaga! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny. Pierwsza Dama sprawuje Honorowy Patronat jako jedyna i wyłączna.

Jeśli przedsięwzięcie otrzyma honorowy patronat Prezydenta RP lub Pierwszej Damy, Minister Edukacji i Nauki może być jedynie członkiem komitetu honorowego.

Czy wystąpiono z wnioskiem o udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w komitecie honorowym?*

Uwaga! W komitetach honorowych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pełni funkcję Przewodniczącego.

Czy wystąpiono z wnioskiem o patronat honorowy nad przedsięwzięciem do innych instytucji?*

Wymień*

Czy przedsięwzięcie uzyskało patronat tych instytucji?*

Czy wystąpiono z wnioskiem o udział w komitecie honorowym do innych instytucji?*

Wymień*

Czy przedsięwzięcie uzyskało patronat tych instytucji?*

IV. Opis merytoryczny przedsięwzięcia

Cele przedsięwzięcia*

(min. 20 znaków)

Opisz, w jaki sposób zostaną zrealizowane założone cele przedsięwzięcia* (max. 500 znaków)

(min. 100 znaków, max. 500 znaków)

Uzasadnij związek przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji Ministra Edukacji i Nauki * (max. 500 znaków)

(min. 50 znaków, max. 500 znaków)

Podaj harmonogram wydarzenia w formie listy lub załącz harmonogram wydarzenia na stronie formularza

V. Dodatkowe informacje

Dodatkowe pliki

Pliki oczekujące na wysłanie

Zapisane pliki

Administrator danych osobowych:
Minister Edukacji i Nauki, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa; Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; e-mail: inspektor@mein.gov.pl
Cel i podstawy przetwarzania danych:
Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o patronat honorowy lub udział Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym oraz w celu umożliwienia kontaktu przy realizacji ww. zadania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 (zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych) oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Wycofanie zgody:
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając na adres e-mail: patronaty@mein.gov.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Odbiorcy danych osobowych:
W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji i Nauki.
Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia realizacji zadania lub wycofania zgody, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.) – wieczyście.
Prawa osób których dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
Inne informacje:
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane również profilowanie. Podanie danych osobowych jest natomiast niezbędne do realizacji ww. zadania.
1RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU
Ministerstwo Edukacji i Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Formularza wniosku o patronat honorowy lub udziału Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym.
Data publikacji strony internetowej: 8.01.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.01.2020 r.
Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 12.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Hanna Lipińska, adres poczty elektronicznej  pomoc@mein.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 347-47-493. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
tel. 22 34 74 100
fax. 22 34 74 261
e-mail: informacja@mein.gov.pl
Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
NA STRONIE INTERNETOWEJ MOŻNA KORZYSTAĆ ZE STANDARDOWYCH SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH.
KONTAKT DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:
SMS: +48 601 673 461
Fax: 22 34 74 261
E-mail: pomoc@mein.gov.pl
Skype: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.
Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z ministerstwem.
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Dostępność architektoniczna - Wspólna 1/3
Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście do budynku od ul. Hożej 20 i dwa wejścia do budynku od ul. Wspólnej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Recepcja znajduje się w holu naprzeciw wejścia głównego do budynku. W celu umożliwienia osobie niesłyszącej wyposażonej w aparat słuchowy odbiór dźwięku poprzez cewkę (T), recepcja została wyposażona w pętlę indukcyjną. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się biuro podawcze, a po lewej szatnia. W holu znajdują się tablice informacyjne, oznaczone w sposób kontrastowy, na wysokości umożliwiający korzystanie z tablic przez osoby na wózku lub niskiego wzrostu. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
W budynku znajdują się 4 windy, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a. Dla osób na wózkach jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, tj. na parterze i na piętrach I – V. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych, wyrównane z poziomem podłogi. W wyjątkowych przypadkach wysokość progu jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie przekracza 2 cm. Progi wyróżnione kolorystycznie.
W budynku znajdują się dwa ciągi komunikacyjne pionowe (schody) po prawej i lewej stronie budynku. Stopnie (pierwszy i ostatni) schodów oznaczone pasami ostrzegawczymi koloru żółtego. Poręcze schodów oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a, informującym osoby niewidome, poruszające się w nieznanym otoczeniu, dokąd prowadzą schody. Poręcz środkowa o biegu ciągłym – pełni rolę drogi ewakuacyjnej dla osób niewidomych. Poręcz zewnętrzna o biegu nie ciągłym – pełni rolę drogi komunikacyjnej dla osób niewidomych.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w skrzydle po prawej stronie budynku (strona wschodnia budynku).
Przy wjeździe na parking przed szlabanem, po lewej stronie, znajduje się megafon z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób na wózku. Miejsce parkingowe jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjny (chodnik). Chodnik przy wejściu głównym do budynku jest obniżony do poziomu gruntu i przystosowany dla osób na wózku. Krawężnik chodnika wyróżniony kolorystycznie.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajdują oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących (droga do wyjścia głównego z budynku – na parterze).
W recepcji znajduje się osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
Dostępność architektoniczna - al. J.Ch. Szucha 25
Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ochrony za pomocą domofonów zlokalizowanych w wejściu głównym oraz przed bramą nr I.
Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.
 • opuści słupek blokujący wjazd na dziedziniec a następnie wskaże miejsce do zaparkowania samochodu lub innego pojazdu,
 • odprowadzi interesanta do windy i pomoże do niej wjechać przy użyciu rampy,
 • pomoże wjechać na schody przy użyciu schodołaza.
Informujemy ponadto, że na poziomie 0 budynku Ministerstwa znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
INFORMACJA DODATKOWA
 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Strona z 5
* Pola obowiązkowe
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU
Ministerstwo Edukacji i Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Formularza wniosku o patronat honorowy lub udziału Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym.
Data publikacji strony internetowej: 8.01.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.01.2020 r.
Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 12.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Hanna Lipińska, adres poczty elektronicznej  pomoc@mein.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 347-47-493. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
tel. 22 34 74 100
fax. 22 34 74 261
e-mail: informacja@mein.gov.pl
Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
NA STRONIE INTERNETOWEJ MOŻNA KORZYSTAĆ ZE STANDARDOWYCH SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH.
KONTAKT DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:
SMS: +48 601 673 461
Fax: 22 34 74 261
E-mail: pomoc@mein.gov.pl
Skype: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.
Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z ministerstwem.
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Dostępność architektoniczna - Wspólna 1/3
Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście do budynku od ul. Hożej 20 i dwa wejścia do budynku od ul. Wspólnej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Recepcja znajduje się w holu naprzeciw wejścia głównego do budynku. W celu umożliwienia osobie niesłyszącej wyposażonej w aparat słuchowy odbiór dźwięku poprzez cewkę (T), recepcja została wyposażona w pętlę indukcyjną. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się biuro podawcze, a po lewej szatnia. W holu znajdują się tablice informacyjne, oznaczone w sposób kontrastowy, na wysokości umożliwiający korzystanie z tablic przez osoby na wózku lub niskiego wzrostu. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
W budynku znajdują się 4 windy, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a. Dla osób na wózkach jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, tj. na parterze i na piętrach I – V. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych, wyrównane z poziomem podłogi. W wyjątkowych przypadkach wysokość progu jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie przekracza 2 cm. Progi wyróżnione kolorystycznie.
W budynku znajdują się dwa ciągi komunikacyjne pionowe (schody) po prawej i lewej stronie budynku. Stopnie (pierwszy i ostatni) schodów oznaczone pasami ostrzegawczymi koloru żółtego. Poręcze schodów oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a, informującym osoby niewidome, poruszające się w nieznanym otoczeniu, dokąd prowadzą schody. Poręcz środkowa o biegu ciągłym – pełni rolę drogi ewakuacyjnej dla osób niewidomych. Poręcz zewnętrzna o biegu nie ciągłym – pełni rolę drogi komunikacyjnej dla osób niewidomych.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w skrzydle po prawej stronie budynku (strona wschodnia budynku).
Przy wjeździe na parking przed szlabanem, po lewej stronie, znajduje się megafon z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób na wózku. Miejsce parkingowe jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjny (chodnik). Chodnik przy wejściu głównym do budynku jest obniżony do poziomu gruntu i przystosowany dla osób na wózku. Krawężnik chodnika wyróżniony kolorystycznie.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajdują oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących (droga do wyjścia głównego z budynku – na parterze).
W recepcji znajduje się osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
Dostępność architektoniczna - al. J.Ch. Szucha 25
Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ochrony za pomocą domofonów zlokalizowanych w wejściu głównym oraz przed bramą nr I.
Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.
 • opuści słupek blokujący wjazd na dziedziniec a następnie wskaże miejsce do zaparkowania samochodu lub innego pojazdu,
 • odprowadzi interesanta do windy i pomoże do niej wjechać przy użyciu rampy,
 • pomoże wjechać na schody przy użyciu schodołaza.
Informujemy ponadto, że na poziomie 0 budynku Ministerstwa znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
INFORMACJA DODATKOWA
 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.